Rozsądne Inwestycje

Inwestowanie z głową

Sie
10

Warunki przyznania kredytu gotówkowego.

Wniosek kredytowy powinien zawierać kwotę kredytu gotówkowego, cel, okres kredytowania, terminy spłaty, informacje o zadłużeniu ogółem, w tym z tytułu innych kredytów i pożyczek, dane o sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz proponowane formy zabezpieczenia. Wejdź na https://www.ekredytowymarket.pl/ i wybierz najtańszą ofertę.

Do otrzymania kredytu gotówkowego chcący go zaciągnąć musi spełnić kilka warunków wskazanych przez dany bank. Zgodnie z polskim prawem kredytów mogą udzielać wyłącznie banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne jednostki organizacyjne uprawnione do tego na podstawie ustawy. Każdy bank bierze pod uwagę w procesie analizy zdolności kredytowej takie czynniki jak majątek, dochody i informacje o innych kredytach w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych czy organizacji nieposiadającej osobowości prawnej konieczna jest analiza wyników finansowych(czy jest rentowna, wypłacalna), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania czy w końcu historia współpracy z bankami.

Analiza kredytowa ma na celu zbadać zdolność kredytową kredytobiorcy i jest podstawą do oceny ryzyka związanego z udzieleniem kredytu gotówkowego określonemu podmiotowi. Wpływ na wysokość ryzyka kredytowego(wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat) ponoszonego przez bank mają takie elementy jak rodzaj kredytobiorcy, sytuacja finansowa kredytobiorcy, wysokość udzielanego kredytu, przeznaczenie kredytu, okres kredytowania, warunki udzielonego kredytu, rodzaj i wartość zabezpieczenia przyjętego przez bank. W przypadku kredytów konsumpcyjnych większe znaczenie ma analiza jakościowa, polegająca na ocenie cech indywidualnych kredytobiorcy mających wpływ na jego skłonność do spłaty zobowiązania wobec banku. W przypadku osób fizycznych analiza jakościowa obejmuje takie cechy jak wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko, wykształcenie, staż pracy, forma zatrudnienia. Bank określa dla jakiego celu udziela kredytu(Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy). Bank określa w jakiej walucie udziela kredytu gotówkowego. Maksymalna kwota kredytu jak i maksymalny okres kredytowania zależy od rodzaju oferty. Kredyt gotówkowy może zostać przelany na wskazany rachunek lub wypłacony w gotówce w kasie.