Rozsądne Inwestycje

Inwestowanie z głową

Sie
10

Warunki przyznania kredytu gotówkowego.

Wniosek kredytowy powinien zawierać kwotę kredytu gotówkowego, cel, okres kredytowania, terminy spłaty, informacje o zadłużeniu ogółem, w tym z tytułu innych kredytów i pożyczek, dane o sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz proponowane formy zabezpieczenia. Wejdź na https://www.ekredytowymarket.pl/ i wybierz najtańszą ofertę.

Do otrzymania kredytu gotówkowego chcący go zaciągnąć musi spełnić kilka warunków wskazanych przez dany bank. Zgodnie z polskim prawem kredytów mogą udzielać wyłącznie banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne jednostki organizacyjne uprawnione do tego na podstawie ustawy. Każdy bank bierze pod uwagę w procesie analizy zdolności kredytowej takie czynniki jak majątek, dochody i informacje o innych kredytach w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych czy organizacji nieposiadającej osobowości prawnej konieczna jest analiza wyników finansowych(czy jest rentowna, wypłacalna), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania czy w końcu historia współpracy z bankami.

Analiza kredytowa ma na celu zbadać zdolność kredytową kredytobiorcy i jest podstawą do oceny ryzyka związanego z udzieleniem kredytu gotówkowego określonemu podmiotowi. Wpływ na wysokość ryzyka kredytowego(wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat) ponoszonego przez bank mają takie elementy jak rodzaj kredytobiorcy, sytuacja finansowa kredytobiorcy, wysokość udzielanego kredytu, przeznaczenie kredytu, okres kredytowania, warunki udzielonego kredytu, rodzaj i wartość zabezpieczenia przyjętego przez bank. W przypadku kredytów konsumpcyjnych większe znaczenie ma analiza jakościowa, polegająca na ocenie cech indywidualnych kredytobiorcy mających wpływ na jego skłonność do spłaty zobowiązania wobec banku. W przypadku osób fizycznych analiza jakościowa obejmuje takie cechy jak wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko, wykształcenie, staż pracy, forma zatrudnienia. Bank określa dla jakiego celu udziela kredytu(Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy). Bank określa w jakiej walucie udziela kredytu gotówkowego. Maksymalna kwota kredytu jak i maksymalny okres kredytowania zależy od rodzaju oferty. Kredyt gotówkowy może zostać przelany na wskazany rachunek lub wypłacony w gotówce w kasie.

Sie
10

Lokata na korzystnych warunkach

Lokata może być dobrym sposobem na pomnażanie środków, tylko trzeba zadbać o to, aby była to lokata na korzystnych warunkach.

Lokaty bankowe to jedne z najpopularniejszych produktów bankowych. Pozwalają one na jednoczesne oszczędzanie oraz pomnażanie środków, gdyż wpłacone na lokatę pieniądze są przez bank inwestowane, choćby w formie udzielania kredytów. Najpopularniejszym rodzajem lokat są lokaty terminowe, czyli zakładane na określony czas. Można wśród nich wyróżnić lokaty długo- oraz krótkoterminowe. Przykładami lokat długoterminowych są na przykład lokaty roczne, czy dwuletnie, albo krótkoterminowe, na przykład miesięczne, czy kwartalne. Czasem też stosuje się dokładniejszy podział wyróżniając lokaty kwartalne, czy też średnioterminowe (np. półroczne) jako osobna grupę. Wejdź na http://www.efektownelokaty.pl/ i dowiedz się tam więcej o finansach.

Wybór czasu lokaty i lokata dynamiczna

Wybór czasu trwania lokaty może okazać się kluczową sprawą. Przede wszystkim ze względu na fakt, że w przypadku lokaty terminowej nie można wybrać środków przed jej zakończeniem, jeśli nie chce się utracić wypracowanych odsetek. Dlatego też lokaty długoterminowe najlepiej wybierać wtedy, kiedy ma się wolne środki, które nie będą potrzebne przez dłuższy czas. W innym przypadku lepiej zdecydować się na lokatę o krótszym czasie trwania, adekwatnym do czasu, po którym środki mogą nam być potrzebne. Tego typu problemów nie ma w zasadzie w przypadku lokat dynamicznych, zwanych też progresywnymi. Tam można pieniądze wybrać praktycznie w dowolnym czasie bez utraty odsetek, zaś zysk będzie adekwatny do długości okresu na jaki pozostawiło się pieniądze. Oczywiście lokata dynamiczna również ma określony czas zakończenia i jest to zwykle 12 miesięcy.

Inne aspekty lokat

Zakładając lokatę myślimy przede wszystkim o możliwie największym zysku. Dlatego też niewątpliwie do najistotniejszych spraw w tym względzie należy oprocentowanie lokaty. Oczywiście im wyższe, tym lepiej, ale to nie jedyny aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Bardzo ważny jest na przykład rodzaj oprocentowania lokaty. Możemy bowiem wyróżnić oprocentowanie stałe oraz zmienne. Każde oprocentowanie zależy od wysokości stóp procentowych ustalanych przez rade Polityki Pieniężnej. Kiedy stopy idą w górę, to oprocentowanie lokat również idzie w górę. Kiedy stopy idą w dół, to oprocentowanie maleje. Różnica pomiędzy oprocentowaniem, stałym, a zmiennym polega na tym, że w przypadku tego pierwszego pod uwagę jest brana tylko wysokość stóp procentowych w dniu otwierania lokaty i niezależnie od zmian, obowiązuje ona do jej zakończenia. Z kolei przy oprocentowaniu zmiennym oprocentowanie podlega zmianom przy każdej zmianie wysokości stóp procentowych. Oprocentowanie stale nie niesie więc ze sobą ryzyka mniejszego zysku, ale za to przy oprocentowaniu zmiennym oprócz ryzyka mamy też szansę na wyższe zyski przy podwyżce stóp. Decydując się na lokatę, warto sprawdzić również, w jaki sposób naliczane są odsetki, a konkretnie, jaka jest częstotliwość ich kapitalizacji. Kapitalizacja polega na dopisywaniu wypracowanych odsetek do kapitału. To z kolei powoduje, że bazowa kwota do naliczania odsetek w kolejnym okresie jest większa. Im kapitalizacja będzie częstsza, tym lepiej.